Mũi móc cơ bản

Slip stitch ( sl st) : mũi kết hay gọi là mũi rời
Chain (ch) : mũi bính.
Single crochet (sc) : mũi móc đơn
Half double crochet (Hdc): 1/2 mũi móc kép hay còn gọi là mũi kép thấp hoặc mũi chữ T
Double crochet (dc): mũi móc kép 
Treble crochet (tr) : mũi móc kép đôi.
Double treble crochet ( dtr): mũi móc kép ba
Front post double crochet (FPdc) : Mũi móc kép ngược về phía trước
Back post double crochet (BPdc) : mũi móc kép ngược về phía sau
Popcorn (pop) : mũi chùm 7, gồm 7 mũi móc kép chung 1 chân.
Một số chữ viết tắt trong chart chữ:
beg : beginning = bắt đầu 1 hàng/ 1 mũi
bet: between= giữa 2 hàng hoặc 2 mũi
sk: skip = bỏ mũi
st(s): stitche(s) = mũi
ch sp : chain space = khoảng trống bằng một mũi bính
cont: continue = tiếp tục
dc2tog: double crochet two stitches together = móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân
sc2tog: single crochet two together = móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân
dec: decrease = giảm mũi
inc: increase = tăng mũi
foll: follow= móc theo hướng dẫn
lp(s): loop(s) = vòng chỉ
motiff= mẫu hoa
patt: pattern = mẫu
prev: previous = trước đó
rem: remain = còn lại
rep(s): repeat(s) = lặp lại
row= hàng
rnd(s): round(s) = vòng tròn
RS: right side = mặt phải
WS: wrong side = mặt trái
turn = xoay
tbl: through back loop = móc xuyên qua vòng chỉ về phía sau
tfl: through front loop = móc xuyên qua vòng chỉ về phía trước
tog: together = chung
yo: yarn over = kép 1 vòng chỉ qua kim

G

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Vietnam
không ai là hoàn hảo nên mình cũng không phải là người hoàn hảo..

my pic

my pic

my music

Friends

Thiet Ke WebSite

GosuBlogger